Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFO K SOUSTŘEDĚNÍ ŘÍČKY

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

 • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
 • PCR test starý max. 7 dní
 • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
 • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora)
 • Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)  

 

 

Aktualizace červenec 2021

 1. Účast na pobytových i nepobytových akcích pro děti je upravena aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MO MZ“) upravujícím provoz maloobchodu a služeb v bodě 11 ve spojení s bodem 16.   
 2. Účast na akci je podmíněna doložením negativního testu na onemocnění covid-19 nebo doložením certifikátu o očkování nebo potvrzením o prodělané nemocí v ochranné lhůtě 180 dnů. Opakované testování po 7 dnech pobytu se nevztahuje na osoby, které doloží před zahájením akce PCR test ne starší 7 dnů a dále standardně certifikát o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci s platností 180 dnů po nemoci. V případě, že se účastníci v průběhu akce opakovaně testují a přetestování připadne na den odjezdu, není již testování provedeno.
 3. Testují se všichni účastníci akce, tj. nejen děti, ale i dospělí (vedoucí, instruktoři a ostatní personál přímo se účastnící akce).  
 4. Pokud v době konání akce uplyne 180 dnů ochranné lhůty po prodělaném onemocnění covid-19, musí osoba absolvovat v daném termínu preventivní antigenní test jako ostatní účastníci akce, na které se uvedená povinnost opakovaného testování vztahuje.  
 5. Pokud testovací sady zajišťuje zákonný zástupce/rodič dítěte doporučuje se označené (podepsané) testovací sady vybrat, což je obdobný postup jako v případě léků užívaných dítětem v průběhu pobytu na akci, a rozdat dětem až před testováním. Testovací sady nutno uskladnit v souladu s doporučením výrobce. Nutno ověřit, zda jsou děti schopny test provést. Testování provést v souladu s postupem stanoveným výrobcem. Pro testování užitý antigenní samotest musí být uveden na seznamu Ministerstva zdravotnictví.    
 6. Testovací místo, stůl event. jiná plocha, se před testováním ošetří dezinfekčním přípravkem s plným virucidním účinkem. Pokud se testuje v místnosti doporučuje se otevřít okna. Pokud se testují osoby z různých skupin (např. oddílů) je při testování třeba zachovat odstupy mezi osobami min. 2 metry.
 7. Před testováním se připraví otevřená nádoba na odpad s vloženou igelitovou vložkou pro použité testovací sady.
 8. Testovaní si před a po testu umyjí ruce a následně vydezinfikují dezinfekčním přípravkem s plným virucidním účinkem.
 9. O výsledku testu každého testovaného pořizuje určená osoba písemný záznam do předem připraveného seznamu účastníků. Pro potřebu případného postoupení seznamu účastníků místně příslušné KHS (v případě pozitivně testovaných osob) se uvádí: jméno, příjmení, telefonní kontakt na zákonného zástupce dítěte, v případě osoby starších 18 let této osoby.    
 10. Pokud je výsledek testu pozitivní je pozitivně testovaný bezodkladně umístěn do izolace a další postup je v souladu s aktuálně platným MO MZ upravujícím provoz maloobchodu a služeb v bodě 11. Všechny plochy, povrchy, kontaktní místa, kterých se testovaný dotkl je   nutné ošetřit dezinfekčním prostředkem s plným virucidním účinkem.
 11. Pokud je test nečitelný/chybný, test se odkládá do připravené nádoby na odpad s igelitovou vložkou, chyba se zaznamená do seznamu testovaných a testovaný musí vykonat test nový.
 12. Bezprostředně po dokončení testování určená osoba pevně uzavře plastový obal určený pro použité antigenní testovací sady (igelitový pytel), z vnější strany ošetří dezinfekčním přípravkem s plným virucidním účinkem (nejlépe v rozprašovači) a obal odnese na určené místo a následně co nejdříve do kontejneru na směsný komunální odpad, pokud nejsou nádoby na komunální odpad v místě konání akce, a nebo přímo odnáší dezinfekcí ošetřený obal do nádob komunálního odpadu. Obaly musí být pevně uzavřeny, musí být nepropustné, mechanicky odolné.  V případě použití plastových pytlů by měly mít   minimální tloušťku 0.2 mm. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel se následně vloží do druhého pytle a po zavázání a ošetření povrchu vnějšího obalu dezinfekčním přípravkem s plným virucidním účinkem je odnesen do kontejneru na směsný komunální odpad. Každá osoba manipulující s odpadem musí použít ochranné rukavice a dbát na zvýšenou hygienu rukou a následnou dezinfekci prostředkem s plným virucidním účinkem.
 13. V případě pohybu účastníků akcí ve veřejném prostoru se postupuje v souladu s obecně nastavenými povinnostmi uloženými aktuálně platným MO MZ pro oblast maloobchodu a služeb pro dané konkrétní akce, prostory, i když v souladu s vydaným doporučením Ministerstva zdravotnictví „Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021“, se tyto aktivity (návštěvy) ve veřejném prostoru účastníkům akcí nedoporučují.
 14. Ochrana dýchacích cest u účastníků akce se řídí aktuálně platným MO MZ upravujícím ochranu dýchacích cest, pobyt v místě konání akce je upraven v bodě 3 písm. cc).  
 15. Další doporučení pro provozovatele letní dětské rekreace jsou uvedena v již vydaném materiálu Ministerstva zdravotnictví Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021 (červen 2021).